gwiazdaD

Statut wspólnoty

Statut
Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej „SNE Betlejem”
z parafii p.w. św. Ojca Pio w Gdańsku
działającej w ramach Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji


 

I. Cel i nazwa

1. Celem istnienia Wspólnoty jest:
a) Przyjęcie Królestwa Bożego i dojrzewanie na drodze wiary
b) Głoszenie Królestwa Bożego.

2. Jako nazwę przyjmuje się: Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji „Betlejem”.

II. Podstawy

1. Wspólnota istnieje i działa w parafii p.w. św. Ojca Pio w Gdańsku oraz ściśle współpracuje z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji

III. Przynależność

1. Wspólnotę w szerokim rozumieniu tworzą wszyscy ci, którzy uczestniczą w jej życiu, choćby tylko w części.

2. Wspólnotę w ścisłym rozumieniu tworzą ci, którzy wiernie uczestniczą w całości jej życia, tzn. w Eucharystiach, małych grupach, w diakoniach i w pełni korzystają ze wzorców i nauczania Wspólnoty, a dodatkowo służą swoimi siłami i czasem wobec pojawiających się potrzeb.

3. Członkowie „Betlejem” zaproszeni są do przynależności do Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje”.

IV. Życie

1. Wspólnota zachowuje praktyki chrześcijańskie powszechnie przyjęte w tradycji katolickiej.

2. Na życie wspólnoty składają się przede wszystkim:
a) Eucharystie
b) modlitwa wspólna i wzajemna modlitwa wstawiennicza
c) małe grupy czyli spotkania członków Wspólnoty polegające na dzieleniu się Słowem Bożym, nauką Kościoła, doświadczeniami życia chrześcijańskiego i rodzinnego, w ramach formacji zaproponowanej przez Wspólnot
d) Dni Wspólnoty i rekolekcje
e) Kursy ewangelizacyjne

3. Wspólnota podejmuje działalność ewangelizacyjną głównie poprzez prowadzenie kursów, rekolekcji, ale również przez każdą inną możliwą działalność, która pozwala bliźniemu poznać Miłość Boga i doznać wyzwolenia z grzechu.

V. Organizacja i odpowiedzialni

1. Organizacja Wspólnoty zapewniać powinna ciągłość jej funkcjonowania nawet w sytuacji, gdyby poszczególna osoba odeszła, zawiodła, zachorowała, wyjechała itp. Dlatego Wspólnota nie polega w sposób bezgraniczny na jakiejkolwiek osobie. Wszystko stara się przedstawiać Bogu, który jest sprawcą i chcenia, i działania, jest źródłem wszelkiego wzrostu i zawieść nie może.

2. Odpowiedzialnym za Wspólnotę jest kapłan posłany do posługi przez proboszcza parafii p.w. św. Ojca Pio w Gdańsku.

3. Najbliższym współpracownikiem kapłana jest lider świecki. Wybór lidera dokonywany jest spośród kandydatów zaproponowanych przez kapłana przez przynajmniej 50% osób należących do małych grup formacyjnych. Do wyboru lidera potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Wybór lidera dokonuje się na dwuletnią kadencję i musi być zatwierdzony przez proboszcza parafii.

4. Lider ma obowiązek troszczenia się o więzy Wspólnoty z Gdańską Szkołą Nowej Ewangelizacji.

5. Kapłan i lider są wspierani przez wicelidera, Radę Wspólnoty oraz animatorów i odpowiedzialnych za diakonie.

5.1 Animatorzy i odpowiedzialni za diakonie są wybierani przez lidera i kapłana.

6. Wicelider i Rada Wspólnoty są wybierani przez kapłana i lidera na okres 2 lat. W miarę potrzeby Radę można rozszerzać o nowe osoby.

7. Animatorzy małych grup:
a) znają cele i zasady Wspólnoty i utożsamiają się z nimi
b) są organizatorami spotkań małych grup
c) troszczą się o więzi z członkami małych grup
d) modlą się i poszczą za członków małych grup.

8. Małe grupy zwykle składają się z ok. 8-12 osób.

9. Członkowie „Betlejem” mogą dobrowolnie przekazywać kwoty pieniężne na cele Wspólnoty. Zalecane jest podjęcie stałego zobowiązania do wpłacania zadeklarowanej kwoty. Wspólnota może w ten sposób pośredniczyć w wydawaniu środków z ofiar jej członków na cele kultu Bożego, misyjne i charytatywne oraz potrzeby organizacyjne. W szczególności „Betlejem” może wspierać osoby mające trudności finansowe oraz osoby, których nie stać np. na wyjazdy wspólnotowe.

Odpowiedzialnymi za sprawy finansowe Wspólnoty są kapłan i lider lub osoba przez nich desygnowana.

10. Osobom, którym udziela się pomocy, Wspólnota może zaproponować podjęcie prac lub służby na rzecz „Betlejem”.

11. Podczas rozstrzygania sporów członkowie „Betlejem” biorą pod uwagę ewangeliczne rady zawarte w Mt 18, 15–17, a w ostateczności - decyzję odpowiedzialnych za Wspólnotę.

12. Statut musi być zatwierdzony i może być zmieniany bezwzględną większością głosów przez przynajmniej 50% osób należących do małych grup formacyjnych.

 

Gdańsk, 20 września 2012 r.